Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Preambula

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru, preto Vás nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov pri registrácii na webovej stránke https://sekciaklinfarm.sk/, ktorá patrí Sekcii klinickej farmácie SFS o. z. SLS. Sekcia klinickej farmácie (ďalej len sekcia) je odbornou sekciou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Združuje predovšetkým klinických farmaceutov a ďalších odborníkov, ktorí sa zaujímajú o klinickú farmáciu.  Sídlo Slovenskej lekárskej spoločnosti, pod ktorú sekcia organizačne patrí, je Cukrová 3, 813 22 Bratislava.

Sekcia ako prevádzkovateľ na účely zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na webovej stránke sekcie je v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o Vás osobne. Pre registráciu na webovej stránke sekcie je to Vaše krstné meno a priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly, miesto bydliska a e-mailová adresa.

2. Spracovanie osobných údajov za účelom registrácie na webovej stránke sekcie

Na webovej stránke sekcie sa môžu registrovať len jej členovia vyplnením registračného formulára vrátane e-mailovej adresy. Vaša registrácia bude dokončená len v prípade, ak ste členom sekcie. Po odoslaní Vašich registračných údajov Vám príde uvítací email. To znamená, že Váš účet čaká na schválenie. O schválení registrácie administrátorom budete informovaní emailom a následne sa môžete prihlásiť na Váš účet.

3. Spracovanie osobných údajov za účelom zasielania informácií o odborných podujatiach a nových odborných materiáloch na webovej stránke sekcie

V prípade udelenia Vášho súhlasu s prijímaním informácií o odborných podujatiach a nových odborných materiáloch na webovej stránke sekcie Vám budeme tieto informácie zasielať prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy. Nie ste povinní poskytnúť svoju e-mailovú adresu na tento účel. Bez jej poskytnutia uvedené informácie nedostanete.

4.Spracovanie osobných údajov za účelom overenia údajov uvedených pri registrácii v databáze členov sekcie

Vaše osobné údaje poskytnuté pri registrácii overíme v databáze členov sekcie. Registrácia je možná len vtedy ak ste členom sekcie. Odborné materiály uverejnené na webovej stránke sekcie budú v plnom rozsahu prístupné len registrovaným členom sekcie.

5. Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania registrácie a 1 rok po jej ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchovávané na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

6. Používanie sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

Sekcia nepoužíva na spracovanie Vašich osobných údajov a zasielanie vyššie uvedených informácií iných dodávateľov. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

7. Ochrana údajov

Prijímame technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach (registračný formulár na webovej stránke). Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol (Secure Socket Layer), aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Spoznáte to podľa toho, že v stavovom riadku Vášho prehliadača bude symbol zámku zatvorený a riadok internetovej adresy bude začínať s „https“. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.

Máme povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvame. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov a je záväzná pre všetky fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa.

8. Vaše práva

8.1 Právo na informácie

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré sú spracovávané u nás a takisto o ich pôvode, iných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ak im tieto údaje poskytujeme a o účele spracovania osobných údajov. Pre uplatnenie tohoto práva zašlite email s požiadavkou na informácie na adresu osobneudaje@sekciaklinfarm.sk.

8.2 Právo na odvolanie súhlasu a právo na obmedzenie spracúvania

Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou, alebo tiež obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Stačí na to zaslanie e-mailu s požiadavkou na obmedzenie spracúvania údajov na adresu osobneudaje@sekciaklinfarm.sk. Obmedzenie spracúvania údajov potvrdíme e-mailom. Pre odvolanie súhlasu so zasielaním informácií o odborných podujatiach a nových materiáloch na webovej stránke sekcie môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť“ na konci každej nami zasielanej informácie.

8.3 Právo na opravu údajov

Ak sú Vaše údaje uchovávané v databáze registrovaných užívateľov webovej stránky sekcie neaktuálne môžete ich kedykoľvek opraviť po prihlásení v časti “Môj účet” a aktualizovať. Rovnakým spôsobom si môžete zmeniť heslo.

8.4 Právo na vymazanie údajov 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov uchovávaných v databáze registrovaných užívateľov webovej stránky sekcie. Vymazať Vaše osobné údaje môžete prostredníctvom vymazania Vášho účtu po prihlásení v časti “Môj účet”. Následne obdržíte email o vymazaní Vášho účtu. Po vymazaní Vašich údajov nebude ďalej možné zasielať Vám informácie o odborných podujatiach a nových materiáloch na webovej stránke sekcie. Stratíte tiež prístup k odborným materiálom na webovej stránke sekcie v plnom rozsahu. Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak sa na webovú stránku sekcie neprihlásite 1 rok. Všetky osobné údaje sa po uvedenej lehote vymažú. 

8.5 Právo na prenos údajov

Ak požadujete od nás, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, preniesli Vám alebo inej osobe, ktorá ich má spracúvať, vydáme alebo prenesieme ich v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné. Pre uplatnenie tohoto práva zašlite  email s požiadavkou na prenos údajov na adresu osobneudaje@sekciaklinfarm.sk.

8.6 Právo namietať spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely uvedené vyššie zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@sekciaklinfarm.sk.

8.7 Právo na sťažnosť

V prípade Vašej sťažnosti sa obráťte na nás na kontakty uvedené v bode 11. Okrem toho máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

8.8 Kontakt na uplatnenie dotknutých práv

V prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu osobneudaje@sekciaklinfarm.sk, uložíme vami oznámené údaje pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ako pre účel spracovania nebudú viac potrebné.

9. Prehľad účelov spracovania údajov

Za účelom registrácie na webovej stránke sekcie je pri vypĺňaní formulára nevyhnutne potrebné, aby ste uviedli Vaše krstné meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly, miesto bydliska a e-mailovú adresu. Uvedenie e-mailovej adresy je nevyhnutne potrebné na zasielanie informácií o odborných podujatiach a nových materiáloch na webovej stránke sekcie. Krstné meno, priezvisko, tituly a miesto bydliska potrebujeme na overenie údajov uvedených pri registrácii v databáze členov sekcie, aby sme Vás mohli zaregistrovať a sprístupniť Vám odborné materiály umiestnené na webovej stránke sekcie v plnom rozsahu. Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame len za uvedenými účelmi a neposkytujeme ich iným príjemcom.

10. Súhlasy so spracovaním údajov

10.1 Vyhlásenia o súhlase so spracovaním Vašich osobných údajov na nižšie uvedené účely

Ako dotknutá osoba vyjadrujete zaškrtnutím príslušných políčok svoj súhlas s tým, aby sekcia spracúvala zodpovedajúce osobné údaje na uvedené účely:

10.1.1 Príjem informácií o odborných podujatiach

Áno, chcem pravidelne dostávať informácie o aktuálne organizovaných odborných podujatiach prostredníctvom e-mailu, ktorý som poskytol pri registrácii na webovej stránke sekcie. Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou spôsobom uvedeným v bode 8.2.

10.1.2 Príjem informácií o nových odborných materiáloch na webovej stránke sekcie

Áno, chcem pravidelne dostávať informácie o nových odborných materiáloch uverejnených na webovej stránke sekcie prostredníctvom e-mailu, ktorý som poskytol pri registrácii. Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou spôsobom uvedeným v bode 8.2.

10.1.3 Súhlas s overením údajov uvedených pri registrácii v databáze členov sekcie

Áno, súhlasím s overením údajov uvedených pri registrácii v databáze členov sekcie za účelom zaregistrovania a sprístupnenia odborných materiálov uverejnených na webovej stránke sekcie pre členov sekcie v plnom rozsahu.

10.1.4 Potvrdenie Vyhlásenia o ochrane údajov

Prečítal som si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov s detailnými informáciami, porozumel som im a súhlasím s nimi.

11. Otázky o ochrane údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:

Sekcia klinickej farmácie

SFS o.z. SLS

Cukrová 3

813 22 Bratislava

E-mail:osobneudaje@sekciaklinfarm.sk