Špecializačný študijný program v povolaní farmaceut – klinická farmácia

http://www.szu.sk/userfiles/file/Katedry/kat_188/klinicka_farmacia.pdf

Zaradenie do odboru

 V prípade záujmu o získanie špecializácie alebo certifikátu je potrebné sa nechať čo najskôr zaradiť do špecializačného/certifikačného odboru.  

  – potrebné tlačivá: žiadosť o zaradenie do odboru zmluva

     (spolu so žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní)

  – je potrebné priložiť aj kópiu diplomu školiteľa (ak je na diplome uvedené priezvisko za slobodna, je potrebné uviesť aj súčasné priezvisko)

  – doklady k zaradeniu sa zasielajú priebežne.