Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická farmácia  

     Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z.  vydáva túto koncepciu :

1. Klasifikácia a náplň odboru

1.1. Číslo odbornosti

Klinická farmácia č. C 006

1.2. Definícia odboru

 Klinická farmácia je špecializovaný interdisciplinárny farmaceutický odbor, ktorého úlohou je podieľať sa na bezpečnom a racionálnom používaní liekov u zdravého a chorého človeka. Odbor klinická farmácia (ďalej len „odbor“) je základný špecializačný  farmaceutický odbor.

     Vznik a vývoj odboru bol podmienený potrebou predchádzať riziku poškodenia zdravia občanov v dôsledku nesprávneho užívania liekov a zabezpečiť podmienky pre dosiahnutie optimálneho účinku liekov na organizmus.

     Pre splnenie svojich úloh využíva odbor znalosti jednotlivých farmaceutických a vybraných lekárenských vied, predovšetkým poznatky z farmakológie a toxikológie, farmaceutickej chémie, galenickej farmácie, biofarmácie, biochémie, farmaceutickej analytiky, farmakognózie, sociálnej farmácie, klinickej farmakológie, lekárskej genetiky, patológie, fyziológie a laboratórnej medicíny, imunológie a imunopatológie a ďalších vied.

     Úlohou odboru je komplexné podávanie informácií o lieku, od výskumu, výroby a kontroly až po priamu informáciu pacientovi. Cieľom odboru je prispievať k zabezpečeniu bezpečného a účinného užívania liekov chorým a tým k zlepšeniu celkovej úrovne farmakoterapie.

     Odbor klinická farmácia sa sústreďuje predovšetkým na liekovú informatiku, monitorovanie hladín liekov, klinické sledovanie liekov, farmakoterapiu, nežiadúce účinky liekov, interakcie liekov, farmakoekonomiku, farmakoepidemiológiu, farmakovigilanciu, farmakoterapiu v gravidite a počas laktácie.

1.3. Náplň a hlavné úlohy odboru

1.4. Vzťah odboru k ostatným odborom

     Odbor klinickej farmácie úzko spolupracuje so všetkými farmaceutickými a medicínskymi odbormi v oblasti racionalizácie farmakoterapie.

1.5. Odborno – metodické vedenie odboru

     Činnosť a rozvoj odboru riadi a usmerňuje útvar liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo). Na tento účel menuje ministerstvo hlavného odborníka, odborníkov pre klinickú farmáciu pri vyšších územných celkoch. Hlavný odborník MZ SR pre odbor klinická farmácia je súčasne členom Ústrednej komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku MZ SR a Kategorizačnej komisie prípadne Kategorizačnej rady pre lieky MZ SR. Poradný zbor hlavného odborníka pre klinickú farmáciu tvoria poprední odborníci z odboru klinická farmácia a ďalších odborníkov, ktorých menovanie navrhuje hlavný odborník.

1.6. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Odbor klinická farmácia nevykonáva dispenzarizáciu pacientov. Z odborného hľadiska aktívne prispieva k zvyšovaniu úrovne a kvality hlásenia nežiaducich účinkov liekov.

2. Štruktúra zdravotnej starostlivosti v odbore

2.1. Sieť zdravotníckych zariadení

2.1.1. Pracoviská odboru

Pracoviskami odboru sú :

 1. kliniky a oddelenia nemocnice podľa špecifických požiadaviek zdravotníckeho zariadenia,
 2. oddelenia klinickej farmakológie,
 3. samostatné oddelenia klinickej farmácie,
 4. toxikologické centrá (Národné toxikologiké informačné centrum NTIC ),
 5. pracovisko samostatne pracujúceho klinického farmaceuta,
 6. konzultačné ambulancie klinického farmaceuta,
 7. nemocničná lekáreň,
 8. verejná lekáreň,
 9. laboratória a centrá pre farmakokinetiku,
 10. oddelenia klinických štúdií,
 11. agentúry pre domácu farmaceutickú starostlivosť,
 12. iné ústavné zariadenia.

2.2. Personálne zabezpečenie odboru v SR

2.2.1. Súčasne personálne zabezpečenie odboru

Do kategórie pracovníkov pracujúcich v oblasti klinickej farmácie patria :

2.2.2. Optimálny počet kvalifikovaných odborníkov

V každej fakultnej nemocnici, nemocnici nad 400 lôžok by mal byť klinický farmaceut (ďalší počet podľa počtu lôžok).

2.3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

2.3.1. Špecializačné štúdium, certifikačná príprava a sústavné vzdelávanie

Charakteristiku špecializačného odboru, dĺžku trvania špecializačného štúdia a rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore klinická farmácie upravuje akreditovaný špecializačný študijný program pre špecializačný študijný odbor klinická farmácia č. C 006.

Pre pracovníkov odbore sa podľa typu pracoviska odporúčajú predovšetkým certifikačné študijné programy pre certifikovanú pracovnú činnosť klinické skušanie produktov a liekov č.  C 008 a farmakoekonomika.

     Ďalšie vzdelávanie farmaceutov v odbore riadi ministerstvo prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na zabezpečenie postgraduálnej výučby klinických farmaceutov v odbore je zriadený kabinet klinickej farmácie Katedry lekárenstva SZU a vytvorená sieť akreditovaných pracovísk.

     Prípravu a náplň školiacich akcií v odbore zabezpečuje Kabinet klinickej farmácie Katedry lekárenstva SZU v spolupráci s akreditovanými pracoviskami klinickej farmácie pre terapeutické monitorovanie hladín liečiv, toxikológiu, liekovú konzultačnú činnosť, s ostatnými katedrami SZU, farmaceutickými a lekárskymi fakultami a výskumnými ústavmi.

Na zvyšovaní odbornej úrovne klinických farmaceutov sa podieľa Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (ďalej len „SFS“) a ostatné sekcie SFS,  Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory, Spoločnosť klinickej farmakológie Slovenskej lekárskej spoločnosti a iné odborné spoločnosti, ako i Európska spoločnosť klinickej farmácie (ESCP) a Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP).

3.     Rozvoj a vývojové trendy odboru

3.1. Priority výskumu

     V rámci výskumu a vývoja  nových liekov sa  odbor zúčastňuje na predklinickom a klinickom skúšaní liekov, na príprave a spracovávaní dokumentácie ako i na vyhodnocovaní výsledkov týchto skúšok v zmysle zásad správnej výrobnej praxe, správnej lekárenskej praxe, správnej laboratórnej praxe a správnej klinickej praxe, spolupracuje na analýze spotreby a potreby liekov, na celospoločenských  vedecko – výskumných projektoch v oblasti farmakokinetiky a farmakoterapie, hodnotení zdravotného stavu po farmakoterapii a ostatných oblastiach liekovej politiky.

3.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti

Pracovníci odboru klinická farmácia v rámci svojich právomocí a definovanej zodpovednosti sledujú a vyhodnocujú určené indikátory kvality farmakoterapie. Pri sledovaní a vyhodnocovaní indikátorov kvality spolupracujú s príslušnými oddeleniami zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

3.3. Trendy vývoja odboru v budúcich 5-10 rokoch

3.4. Napojenie sa na medzinárodné aktivity

Pracovníci odboru ako aj Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SFS úzko spolupracujú s Európskou spoločnosťou klinickej farmácie (ESCP) a Európskou asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP). Je potrebné prehlbovať spoluprácu s SZO a inštitúciami Európskej únie v oblasti liekovej politiky.

3.5. Hlavné problémy odboru

4. Záverečné ustanovenie.

Zrušuje sa koncepcia odboru klinická farmácia, uverejnená vo Vestníku MZ SR zo dňa 16. októbra 1997, ročník 45,  čiastka 14-15.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňa

Karta kvalifikácie farmaceutického špecialita v klinickej farmáciíStiahnuť