Výbor Sekcie klinickej farmácie

Predsedníčka:
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Oddelenie klinickej farmakológie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
tel: +421 2 48 234 793
e-mail:  olearova@ru.unb.sk


Podpredsedníčka:
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
hlavná odborníčka pre odbor klinická farmácia, MZ SR
Interná klinika
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra
tel: +421 37 65 45 370, 0905 536 226
fax: +421 37 65 45 927
e-mail: maria.goboova@fnnitra.sk, maria.goboova@gmail.com


Vedecká sekretárka:
PharmDr. Jana Schweigertová, PhD.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 Bratislava
email: jana.schweigertova@sukl.sk


Členovia:
Doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
tel: +421 2 59 545 242
e-mail: caganova@ntic.sk


PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
Nemocničná lekáreň
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
Mederčská 39
945 05 Komárno
tel: +421 35 79 09 703, 0917 295 313
e-mail: komjathy.hajnalka@nko.agel.sk


PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
tel: +421 2 59 545 242
e-mail: plackova@ntic.sk


PharmDr. Lucia Černušková, CSc.
Ústav farmácie
Lekárska fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12-14
833 03 Bratislava
e-mail: lucia.cernuskova@szu.sk


PharmDr. Vlasta Kákošová
Nemocničná lekáreň
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava
e-mail: vlasta.kakosova@nudch.eu


Mgr. Lenka Lašová
Nemocničná lekáreň
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
tel: +421 41 51 10 503
e-mail: lasova@fnspza.sk


Predsedníčka dozornej rady:
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Oddelenie klinickej farmakológie a farmakoterapie
Katedra farmakológie a toxikológie
Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Kalinčiakova 8
83232 Bratislava
e-mail: kuzelova@fpharm.uniba.sk


Členovia dozornej rady:
Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Ústav farmácie
Lekárska fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12-14
833 03 Bratislava
e-mail: juraj.sykora@gmail.com


PharmDr. Pavlína Kočišová
Nemocničná lekáreň
NÚTPCHaHCH
Vyšné Hágy 1
059 84 Vyšné Hágy
e-mail: pavlina.dobakova@vhagy.sk