Výbor Sekcie klinickej farmácie

Predsedníčka:
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Oddelenie klinickej farmakológie a farmakoterapie
Katedra farmakológie a toxikológie
Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Kalinčiakova 8
83232 Bratislava
e-mail: kuzelova@fpharm.uniba.sk

Podpredsedníčka:
PharmDr. Vlasta Kákošová
Nemocničná lekáreň
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava
e-mail: kakosova@dfnsp.sk

Vedecká sekretárka:
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra
e-mail: goboova@fnnitra.sk

Členovia:
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Ústav farmácie
Lekárska fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12-14
833 03 Bratislava
e-mail: juraj.sykora@gmail.com

PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
tel: +421 2 59545242
e-mail: plackova@ntic.sk

PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
tel: +421 2 59545242
e-mail: caganova@ntic.sk

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
Nemocničná lekáreň
Nemocnica Komárno s.r.o.
Mederčská 39
945 05 Komárno
tel: 035/7909703, 0917/295 313
e-mail: komjathy.hajnalka@nemocnicakomarno.sk

PharmDr. Lucia Černušková, CSc.
Ústav farmácie
Lekárska fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12-14
833 03 Bratislava
e-mail: lucia.cernuskova@szu.sk

PharmDr. Anna Oleárová, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Lekárska fakulta 
Slovenská zdravotnícka univerzita 
Limbová 12, 833 03 Bratislava 
tel: +421 2 48 234 793
e-mail: olearova@ru.unb.sk