1. Abstrakty
ABSTRAKTY XXVIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 21.9.2019Stiahnuť
 1. Užitočné tabuľky
 1. Predoperačný manažment u pacientov liečených s priamymi antikoagulanciami (DOAK)
 2. Príprava parenterálnych antimikrobiálnych liečiv v Nemocnici Komárno
 3. Prehľad použitia liekov počas dojčenia
 4. Zoznamy potenciálne nevhodných liečiv dostupných v Slovenskej republike
 1. Odborné materiály

Činnosti klinického farmaceuta

 1. Úloha klinického farmaceuta v zdravotníckej starostlivosti
 2. Článok...
 3. Farmakogenetika v klinickej farmácii
 4. Článok...

Rizikové skupiny pacientov

 1. Lieky v gravidite
 2. Článok...
 3. OTC lieky počas dojčenia
 4. Článok...
 5. Farmakoterapia v geriatrii
 6. Článok...
 7. Pády u polymorbídnych seniorov
 8. Článok...
 9. Makrolidy v gravidite - nové poznatky
 10. Článok...
 11. Princípy farmakoterapie pri dojčení
 12. Článok...
 13. Liečba bronchiálnej astmy počas gravidity
 14. Článok...

Nežiaduce účinky liekov

 1. Lieky s negatívnym vplyvom na kostné tkanivo
 2. Článok...
 3. Fotosenzitivita indukovaná liekmi
 4. Článok...
  Článok...
 5. Poliekové poškodenie orgánov
 6. Článok...
  Článok...
 7. Orálne nežiaduce účinky
 8. Článok...
 9. Hypertenzia ako nežiaduci účinok liečiv
 10. Článok...

Liekové interakcie

 1. Interakcie makrolidov
 2. Článok...
 3. Interakcie antidepresív
 4. Článok...
 5. Interakcie antiepileptík
 6. Článok...
 7. Predĺženie QTc intervalu interakciami psychofarmák
 8. Článok...
  Článok...
 9. Interakcie rifampicínu
 10. Článok...

Ďalšie farmakoterapeutické problémy

 1. Dávkovanie digoxínu
 2. Článok...
 3. Staphylococcus aureus
 4. Článok...
 5. Odhad glomerulárnej filtrácie
 6. Článok...