Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje výučbu v 2. stupni vzdelávania v predmete 

Klinická farmakológia a farmakoterapia v rozsahu:

 ako základ pre ďalšie vzdelávanie v špecializačnom programe Klinická farmácia.

Informačné listy predmetu je možné nájsť na stránke fakulty cez linky: 

1.

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-subory/KFT/Klin_Farmakol/IL_Klin_farm_ter_1_Mgr_SK.pdf

2.

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-subory/KFT/Klin_Farmakol/IL_Klin_farm_ter_2_Mgr_SK.pdf